ఏది జీవితం ?

31st October 2017 at 9:45 am
Yedhi Jeevitham

సమాధానం లేని ప్రశ్నలు

అర్థం లేని సంకేతాలు

ముగింపు లేని పరుగులు

అవసరం లేని అనుమానాలు

నిజాలు లేని నమ్మకాలు

ఎల్లలు లేని కోరికలు

                                          ఇదేనా జీవితం !!

వేళలు లేని వేడుకలు

విలువలు లేని గౌరవాలు

ఆప్యాయత లేని ప్రేమలు

ఎదురు చూడలేని ఓపికలు

వాడుక తెలియని వస్తువులు

జ్ఞాపకాలు లేని గతాలు

                                          ఇదేనా జీవితం !!

avatar
1000