ఓ సైనికుడా

11th November 2015 at 5:10 pm

ఏ హృదయము నిను మరువలేదు,

ఏ బంధము నిను వీడలేదు,

ఏ జ్ఞాపకము నిను చెదిరిపోనీయదు,

ఏ చీకటి నిను కమ్ముకోనీయదు,

ఏ రేపు నిను పోల్చలేదు,

ఏ దేవుడు నిను తిరిగిరానీయడు,

ఏ మరణము నీ దరిచేరలేదు,

ఏ తల్లి కన్నబిడ్డవో నీ ఆయుష్షుని అమృతంగా పోసి నీ దేశ ఋణం తీర్చుకున్నావు

avatar
1000