నేనేమౌతున్న

15th September 2017 at 10:31 am

చప్పుడు లేకపోయినా వింటున్న, ఆకలి లేకపోయినా తింటున్న

డబ్బులు లేకపోయినా కొంటున్న, కలలు రాకపోయినా కంటున్న

సందర్భం లేకపోయినా నవ్వుకుంటున్న, వెలుతురు లేకపోయినా వెతుకుతున్న

అదిరి పడకపోయినా అరుస్తున్న, అవసరం లేకపోయినా అదిరిపడ్తున్న

అందరుండినా ఒంటరినైయ్య , ఒంటరిగా ఆడుతున్న

చిలిపికి చిరునామానైయ్య, ఆవేశానికి అర్థానౌతున్న

అల్పుల్లో మూర్ఖునౌతున్న, మంచోళ్ళలో మేథావినౌతున్న

ఆలోచిస్తున్న, తపిస్తున్న, బ్రమిస్తున్న, భయపడుతున్న

ఇన్ని అవుతున్నా కారణం కనుక్కోలేక ఉన్న

avatar
1000