ఈ మాట నాది కాదు (E Maata Nadi Kadu)

4th November 2017 at 12:41 pm
maata nadi kadu

E Maata Nadi Kadu (ఈ మాట నాది కాదు)


కోరితే తీరేది కోరిక కాదు,
చేరితే చేరేది గమ్యం కాదు,
మర్చితే పోయేది జ్ఞ్యాపకం కాదు,

ఈ మాట నాది కాదు, నీది కాదు, నీతి కాదు !!

వ్యథ లేని జీవితం వ్యర్థం,
ఎదురు లేని మనిషి శూన్యం,
దెబ్బ లేని పయనం అశేషం,

 ఈ మాట నాది కాదు, నీది కాదు, నీతి కాదు !!

వరమిస్తేనే దేవుడు కాడు,
మరణిస్తేనే నరకం రాదు,
కరుణిస్తేనే అమ్మ కాదు

ఈ మాట నాది కాదు, నీది కాదు, నీతి కాదు !!

avatar
1000