ఈ ఆనందం ఎవరి ఆహ్వానం వల్లనో !!

15th October 2017 at 6:35 pm
ఆనందం

బిగిసిన పెదవుల వెంటనా పదాలు
అలసిన చెమటల వెంటనా ఆతృత

కలిసిన రెప్పల వెంటనా కలలు
తెలిసెనే నీవు చెప్పకనే!!

చెదరని నీటిలో ప్రతిలా
బెదిరిన ఆకులో వణుకులా

ఎదురున వాకిట్లో వల్లిలా
పోలికలేని ఈ పలుకులేలనే !!

ఆక్షరం అక్షరం ఒకటై పదమై
పదము పదము ఒకటై పద్యమై
పద్యము పద్యము ఒకటై పాఠమై

పాఠము పాఠము ఒకటై పుస్తకమైనట్లు
నాతో  నేనే ఒకటై మరో నేనైనట్లుంది !!

ఎన్నడూ  లేని ఈ ఆనందం ఎవరు పంపిన ఆహ్వానం వల్లనో??

avatar
1000